Betingelser for Reiser

Betingelser

(Betingelsene for reiser til våre Kursbyer, finner du her.)

Reisene har priser oppgitt i norske kroner, hele kursprisen faktureres av oss og reisebeskrivelsen refererer til at vi er medlemmer av Reisegarantifondet.

Disse reisene anses av Reisegarantifondet å være pakkereiser i lovens forstand, og omfattes dermed av ”Alminnelige vilkår for Pakkereiser”, utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i Virke (tidligere HSH) og Forbrukerombudet (FO).

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser og Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven, og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene. Videre er vilkårene justert i.h.t. EUs forordning om flypassasjerers rettigheter. Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

Vilkårene kan leses på Forbrukertilsynets websider.

I tillegg til de alminnelige vilkårene over gjelder følgende betingelser.

Bestilling og betaling

Bestilling av reise foretas på skjema på våre websider. Alternativt kan man kontakte oss.

Du får da tilsendt bekreftelse på bestillingen og når du har mottatt denne er bestillingen bindende. Sammen med bekreftelsen får du en faktura for et depositum på kr 1.500, med forfall etter 10 dager. Hvis depositum ikke er innbetalt innen tidsfristen på fakturaen, er Scuola d'italiano ikke bundet av avtalen og den reisende risikerer å miste den reserverte plassen. Hvis reisens pris er oppgitt i kroner, får du samtidig en faktura for restbeløpet. Hvis reisens pris er oppgitt i Euro, får du senere tilsendt en faktura på restbeløpet, beregnet som hele reiseprisen omregnet fra Euro til kroner med valutakursen som da gjelder, minus depositumet. Restbeløpet forfaller 35 dager før avreise. Ved forsinket betaling tillegges purregebyr og renter.

Pris

Hvis valutakurser, flypriser eller avgifter/skatter endrer seg vesentlig fra når programmet ble utarbeidet, forbeholder vi oss retten til å endre prisene.

Avbestilling

Ved avbestilling tidligere enn den 42. dagen før avreisedatoen belastes den reisende med et administrasjonsgebyr på kr 500.

Ved avbestilling fra og med den 42. dagen til og med den 15. dagen før avreisedatoen beholder Scuola d'italiano det innbetalte depositumet.

Ved avbestilling fra og med den 14. dagen til og med den 4. dagen før avreisedatoen krever Scuola d'italiano 50% av reisens pris.

Ved avbestilling fra og med den 3. dagen før avreisedatoen eller ved utelatt fremmøte eller ved frammøte uten de nødvendige papirer (pass, flybillett eller lignende) krever Scuola d'italiano hele reisens pris.

Avbestilling ved sykdom
Avbestillingsforsikring inngår ikke i reisens pris. Vi kan formidle kjøp av dette.

Kansellering av reise

Scuola d'italiano forbeholder seg retten til å avlyse turer hvor antall deltakere er for lavt. Avlysning skal skje seinest 30 dager før avreise og innbetalt beløp refunderes umiddelbart hvis ikke den reisende velger å melde seg på en alternativ reise. Bare hvis det oppstår hendelser utenfor Scuola d'italianos kontroll, som gjør det umulig eller utilrådelig å arrangere turen, kan turen avlyses seinere enn 30 dager før avreisedato.

Ansvar

Scuola d'italiano forplikter seg til å gjennomføre avtalt program med reiserute og innhold i følge publisert reisebeskrivelse, med de forbehold som beskrives nedenfor.

Vi tar forbehold om endring av programrekkefølgen, turinnhold, avreisetidspunkt, hoteller, reiserute o.a. forårsaket av forhold som som ligger utenfor vår kontroll.

Eventuell informasjon om flytider, flyselskap og flytype i programmet og bestillingsbekreftelsen er foreløpig. Endelig informasjon framgår av billetten.

Scuola d'italiano påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes den reisendes egen forsømmelse. Den reisende har selv ansvaret for å kontrollere at mottatte reisedokumenter er korrekte og for at reisebetingelsene er lest. Flybilletten og ev. visum (ikke aktuelt ved norsk statsborgerskap) er verdipapir som den reisende har ansvar for under reisen. Eventuelle kostnader ved å framskaffe ny billett, nytt pass eller visum må dekkes av den reisende. Den reisende står ansvarlig for å holde arrangøren orientert om en eventuell adresseforandring slik at informasjon og reisedokument kommer fram i tide.

Forsikring

Det er et vilkår på alle våre reiser at kunden anskaffer reiseforsikring for egen regning. Dette gjelder en fullgod syke og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. Det er en fordel å få med seg Europeisk Helsetrygdkort fra ditt trygdekontor. Dette gir deg rett til legebehandling på lik linje med landets innbyggere. Kortet erstatter den tidligere papirblanketten E111. På forespørsel formidler vi kjøp av reiseforsikring og avbestillingsforsikring for din reise.

Flyreise

Under flyreisen flyr den reisende i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar. Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise og transport av bagasje.

Klage

Hvis den reisende mener at det er mangler ved reisen skal den reisende straks informere Scuola d'italiano sin representant, reiselederen eller Scuola d'italianos kontor i Oslo. Hvis manglene ikke blir rettet på en tilfredsstillende måte, kan den reisende ha krav på prisavslag, under forutsetning av at mangelen ble påpekt under reisen. Den reisende har rett til å få kompensasjon for tap eller skade som blir påført som en følge av at Scuola d'italiano ikke oppfyller sine forpliktelser. Rett til kompensasjon gjelder ikke hvis Scuola d'italiano kan dokumentere at skaden eller ulempen ikke kan bebreides Scuola d'italiano eller noen selskapet har avtale med for gjennomføring av reisen, eller at ingen kunne avverge hendelsen.

Hvis det mellom den reisende og Scuola d'italiano oppstår uenighet om mangler i reisen og betingelsene, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for Pakketurer innen 4 uker etter at endelig svar foreligger fra Scuola d'italiano.