italia.no - Scuola d'italiano

Kursnivåer

Nivåene på våre kurs

Europarådet har utviklet Det felles europeiske rammeverket for språk, en nivåskala som beskriver kunnskaps- og ferdighetsnivået til språkstudenter fra A1, begynnernivå, opp til C2, som nesten tilsvarer morsmål (se beskrivelsene nedenfor). Figuren viser hvordan våre kurs passer inn i nivåskalaen: Når du f.eks. er ferdig med kursene Trinn 1, Trinn 2, Trinn 3 og Modning etter Trinn 3, skal du kunne italiensk på det europeiske nivået A1. Modningkursene gir deg tid og anledning til å fordøye og anvende det du har lært på de tre foregående kursene og du fordyper deg i emner som du har vært borti før.

Hva kan man på hvert nivå?

Slik beskrives det en språkstudent kan, når hun har nådd hvert av nivåene i den europeiske skalaen:

Hva kan man på nivå A1?

Kan forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov. Kan presentere seg selv og andre og kan stille og svare på personlige spørsmål om f.eks. bosted, venner og bekjente og eiendeler. Kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

Hva kan man på nivå A2?

Kan forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, f.eks. svært enkel informasjon om en selv og familien, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv. Kan klare seg i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente og rutinepregede forhold. Kan med enkle ord beskrive visse sider ved sin egen bakgrunn og sitt nærmiljø og grunnleggende personlige behov.

Hva kan man på nivå B1?

Kan forstå hovedpunktene i klar, standard tekst og tale om kjente emner som en ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv. Kan klare seg i de fleste situasjoner som kan oppstå når en reiser i et område der språket snakkes. Kan skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse. Kan beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer, og kort forklare og begrunne meninger og planer.

Hva kan man på nivå B2?

Kan forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner, også faglige drøftinger innenfor ens eget fagområde. Kan delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene. Kan skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner, forklare et synspunkt på en aktuell sak og argumentere for og imot ulike alternativer.